PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Eijsden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente Eijsden
Telefoonnummer:  
RSIN/Fiscaal nummer: 819054860
KvK nummer: 70042853
Website adres: https://www.pkn-eijsden.nl
E-mail: scriba@pkn-eijsden.nl
Adres: Wilhelminastraat 1
Postcode: 6245 AT
Plaats: Eijsden
Postadres: Kennedylaan 7
Postcode: 6245 EP
Plaats: Eijsden 

De Protestantse Gemeente Eijsden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Wij willen een levende, open en gastvrije gemeente zijn, waarin mensen met verschillende geloofsbeleving zich thuisvoelen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Eijsden.

ANBI kerk
Klik hier voor de meest recente ANBI gegevens van de kerk.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op www.protestantsekerk.nl/visienota vindt u het beleidsplan van onze gemeente.
In dit document vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
Met de predikant (Ds. Ruud Foppen) is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Er zijn geen medewerkers in loondienst.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens en activiteiten van 2020 treft u hieronder aan.

Verslag activiteiten 2020 van de Protestantse Gemeente Eijsden
In 2020 werden er door de bijzondere omstandigheden die de corona-crisis met zich meebracht, een klein aantal kerkdiensten georganiseerd. Door de kleine kerkruimte konden we niet in ons eigen kerkgebouw terecht. Vanaf juni hebben we gedurende de zomermaanden tot en met september maandelijks een informele tuindienst gehouden in de schaduwrijke tuin die direct is gelegen naast de kerk. Na de diensten konden we elkaar ook ontmoeten onder het genot van koffie en thee, natuurlijk op de veilige 1,5m afstand. Vanaf oktober konden we gebruik maken van de gastvrijheid van de RK-parochie in Eijsden en kerkdiensten houden in de St. Martinuskerk. Er werden een aantal diensten gezamenlijk met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg georganiseerd.
Activiteiten zoals de maandelijkse koffie-ochtend en de leesclub zijn in 2020 niet door gegaan. We hebben nauw contact gehouden met oudere en alleenstaande gemeenteleden door bezoeken, zoomsessies, en te zorgen voor attenties met Pasen, Pinksteren en Kerst.
In het najaar van 2020 is gestart met het aanpassen van het interieur van de kerk om de ruimte functioneler in te richten voor meerdere activiteiten. Met toestemming van Monumentenzorg zijn de kerkbanken naar de zijkanten verplaatst. Er is een nieuwe eikenvloer gelegd met behoud van oude karakteristieke granieten elementen. Tevens zijn de muren en het plafond geschilderd in de oorspronkelijke kleuren die kunstenaar Sjef Hutschemakers eind jaren 80 heeft aangebracht. Ook zijn er 50 nieuwe stoelen geplaatst.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
Eigen Diaconie meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
Wereldwijd meer details

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.